Logo firmy EKOFINN-POLOczyszczanie powietrza - Biowentenglish version
  
  Strona główna  
  O firmie  
  Produkty  
  Biologiczne oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
  Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a ROBUSCHI  
  Urządzenia do odwadniania osadów DRAIMAD  
  Prasy taśmowe MONOBELT  
  Zespół odzysku wody płuczącej ZOW-01  
  Zagęszczacz osadów SCRUDRAIN  
  System przygotowywania i dozowania polielektrolitu CMP CAP  
  Urządzenie do higienizacji osadów wapnem MHIG-03  
  Pompy próżniowe ROBUSCHI  
  Przenosniki ślimakowe  
  Kontakt

  
  Dla projektantów  
  Filmy  

  Biofiltr BIOWENT® - filtr biologiczny do oczyszczania powietrza


Znajdują się Państwo na nieaktualnej już stronie. Najnowsze informację o BIOWENT znajdują się na nowej stronie www.ekofinn.pl

 PRZEZNACZENIE


Filtr biologiczny do oczyszczania powietrza BIOWENT® przeznaczony jest do usuwania lotnych zanieczyszczeń powietrza opuszczającego zarówno instalacje przemysłowe jak i komunalne - dezodoryzacja powietrza. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego złoża filtracyjnego możliwa jest całkowita redukcja organicznych i nieorganicznych związków węgla, siarki i azotu takich jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy tłuszczowe, itp. Wymienione substancje wchodzą w skład odorów wydostających się z budynków oczyszczalni ścieków, przepompowni, zakładów przetwórstwa żywności a także lakierni, odlewni itp.
Zastosowanie urządzenia BIOWENT® eliminuje uciążliwą dla otoczenia emisję zanieczyszczeń, co w praktyce oznacza zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i neutralizację odorów.


Oczyszczanie powietrza - Biowent

 ZASADA DZIAŁANIA


W procesie biologicznego oczyszczania powietrza substancje odorotwórcze usuwane są za pomocą wyspecjalizowanych mikroorganizmów zasiedlonych na złożu pochodzenia naturalnego. Produktami końcowymi powstającymi w wyniku przemian metabolicznych są dwutlenek węgla i woda. Na efektywność procesu mają wpływ takie czynniki jak: odpowiednia struktura złoża, gabaryty urządzenia, właściwie dobrana mikroflora bakteryjna, wilgotność i temperatura powietrza. Sprawność procesu dezodoryzacji jest uzależniona od obciążenia złoża danym zanieczyszczeniem. Prawidłowe dostosowanie ww. parametrów do warunków aplikacyjnych zapewnia osiągnięcie 100% skuteczności biofiltracji. W odstępach kilkuletnich, zależnych od intensywności eksploatacji, wypełnienie biofiltra wymaga regeneracji lub wymiany. Zużyte złoże biologiczne nie stanowi wtórnego zanieczyszczenia środowiska ponieważ można go kompostować, a następnie zagospodarować rolniczo.


Biofiltracja - Biowent

 BUDOWA


Biofiltr do biologicznego oczyszczania powietrza BIOWENT® składa się z wentylatora, nawilżacza i zbiornika wypełnionego złożem biologicznym. Zanieczyszczone powietrze tłoczone jest za pomocą wentylatora do nawilżacza, gdzie osiąga niezbędną wilgotność. Następnie powietrze przepuszczane jest przez złoże biofiltra zasiedlone wyselekcjonowanymi mikroorganizmami. Na złożu następuje sorpcja zanieczyszczeń oraz ich biodegradacja. Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery. W celu zabezpieczenia dodatniej temperatury procesu, system wyposażony jest dodatkowo w nagrzewnicę powietrza.
W trosce o funkcjonalność oraz sprawną neutralizację odorów wszystkie elementy urządzenia i podzespoły zostały zintegrowane w jednym zbiorniku wykonanym z włókna poliestrowo - szklanego z poliuretanową warstwą izolacyjną. Wentylator umieszczony jest w specjalnej obudowie dźwiękochłonnej. Takie wykonanie urządzania zapewnia wymaganą wytrzymałość, odporność na korozję i niską temperaturę zewnętrzną oraz nieuciążliwość dla otoczenia. Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza są kontrolowane i sterowane automatycznie, co znacząco obniża koszty eksploatacyjne.

Standardowo urządzenie wyposażone jest w system alarmowy informujący o zaistniałych nieprawidłowościach. Opcjonalnie sygnał alarmowy może być przekazywany poprzez radiomodem do centralnego systemu monitoringu.
Istnieje możliwość rejestracji on-line stężenia siarkowodoru w powietrzu na wlocie i wylocie z urządzenia oraz temperatury wewnątrz biofiltra. Wyniki pomiarów mogą być archiwizowane w pamięci sterownika. Wyniki można przesyłać za pomocą interfejsu do komputera wyposażonego w standardowe oprogramowanie Windows®. Urządzenie BIOWENT® dostarczane jest w postaci gotowej do natychmiastowego uruchomienia. Rozmiary złoża biologicznego uzależnione są od ilości oczyszczanego powietrza i stężenia zanieczyszczeń. Rozmiary te dobierane są tak, aby zapewnić całkowitą redukcję odorów. Wypełnienie biofiltra może być rozbudowywane w czasie eksploatacji przez nadbudowę modułów.


 ZALETY SYSTEMU bBIOFILTRACJI BIOWENT


 • 

niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,

 • 

nie wymaga stałej obsługi,

 • 

automatyczne sterowanie parametrami procesu,

 • 

niezawodność w działaniu w każdej porze roku,

 • 

niewrażliwość na zmiany temperatury i korozję,

 • 

wentylator w obudowie dźwiękochłonnej,

 • 

pomiar on-line stężenia siarkowodoru na wlocie i wylocie z biofiltra z archiwizacją danych,

 • 

niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenia,

 • 

instalacja alarmowa informująca o nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie eksploatacji.

  Oczyszczalnie ścieków  
    Oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
    Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza  
    Biofiltr BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji  
    Filtr bębnowy SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a  
    Dmuchawy Robox evolution  
  Urządzenia do odwadniania osadów  
    Workownica DRAIMAD  
    Taśmowa prasa filtracyjna MONOBELT  
    Zagęszczacz bębnowy SCRUDRAIN  
    Stacje polielektrolitu CMP CAP  
    Higienizacja osadów MHiG-03  
    Przenośniki ślimakowe  
  Pompy próżniowe  
    Pompy próżniowe ROBUSCHI